بایگانی نویسنده مرکز فروش لوله مانیسمان

توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

جدول قطر و وزن لوله فولادی

جدول قطر و وزن لوله فولادی ، مشخصات فنی لوله های فولادی ، قطر و ضخامت لوله فولادی به اینج ، وزن لوله فولادی به کیلوگرم برای هر متر

جدول قطر و وزن لوله فولادی ، جدول ابعاد و سایز لوله فولادی

دانلود جدول قطر و وزن لوله فولادی

قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
1.8 ۶ ۰٫۰۴۹ ۱٫۲۴ ۰٫۲۸
1.8 ۶ ۰٫۰۶۸ ۱٫۷۳ ۰٫۳۶
1.8 ۶ ۰٫۰۹۵ ۲٫۴۱ ۰٫۴۷
1.4 ۸ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۴۹
1.4 ۸ ۰٫۰۸۸ ۲٫۲۴ ۰٫۶۳
1.4 ۸ ۰٫۱۱۹ ۳٫۰۲ ۰٫۸۰
3.8 ۱۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۶۳
3.8 ۱۰ ۰٫۰۹۱ ۲٫۳۱ ۰٫۸۴
3.8 ۱۰ ۰٫۱۲۶ ۳٫۲۰ ۱٫۱۰
1.2 ۱۵ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۸۰
1.2 ۱۵ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۱٫۰۰
1.2 ۱۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱٫۲۷
1.2 ۱۵ ۰٫۱۴۷ ۳٫۷۳ ۱٫۶۲
1.2 ۱۵ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۱٫۹۵
1.2 ۱۵ ۰٫۲۹۴ ۷٫۴۷ ۲٫۵۵
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
3.4 ۲۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۰۲
3.4 ۲۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۱٫۲۸
3.4 ۲۰ ۰٫۱۱۳ ۲٫۸۷ ۱٫۶۸
3.4 ۲۰ ۰٫۱۵۴ ۳٫۹۱ ۲٫۱۹
3.4 ۲۰ ۰٫۲۱۹ ۵٫۵۶ ۲٫۸۹
3.4 ۲۰ ۰٫۳۰۸ ۷٫۸۲ ۳٫۶۳
1 ۲۵ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۲۹
1 ۲۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۲٫۰۹
1 ۲۵ ۰٫۱۳۳ ۳٫۳۸ ۲٫۵۰
1 ۲۵ ۰٫۱۷۹ ۴٫۵۵ ۳٫۲۳
1 ۲۵ ۰٫۲۵ ۶٫۳۵ ۴٫۲۳
1 ۲۵ ۰٫۳۵۸ ۹٫۰۹ ۵٫۴۵
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
1-1.4 ۳۲ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۶۵
1-1.4 ۳۲ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۲٫۶۹
1-1.4 ۳۲ ۰٫۱۴۰ ۳٫۵۶ ۳٫۳۸
1-1.4 ۳۲ ۰٫۱۹۱ ۴٫۸۵ ۴٫۴۶
1-1.4 ۳۲ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۵٫۶۰
1-1.4 ۳۲ ۰٫۳۸۲ ۹٫۷۰ ۷٫۷۶
1-1.2 ۴۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۹۰
1-1.2 ۴۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۳٫۱۰
1-1.2 ۴۰ ۰٫۱۴۵ ۳٫۶۸ ۴٫۰۵
1-1.2 ۴۰ ۰٫۲۰۰ ۵٫۰۸ ۵٫۴۰
1-1.2 ۴۰ ۰٫۲۸۱ ۷٫۱۴ ۷٫۲۳
1-1.2 ۴۰ ۰٫۴۰۰ ۱۰٫۱۶ ۹٫۵۴
2 ۵۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۲٫۳۹
2 ۵۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۳٫۹۳
2 ۵۰ ۰٫۱۵۴ ۳٫۹۱ ۵٫۴۴
2 ۵۰ ۰٫۲۱۸ ۵٫۵۴ ۷٫۴۷
2 ۵۰ ۰٫۳۴۴ ۸٫۷۴ ۱۱٫۱۱
2 ۵۰ ۰٫۴۳۶ ۱۱٫۰۷ ۱۳٫۴۴
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
2-1.2 ۶۵ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۳٫۶۸
2-1.2 ۶۵ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۵٫۲۶
2-1.2 ۶۵ ۰٫۲۰۳ ۵٫۱۶ ۸٫۶۲
2-1.2 ۶۵ ۰٫۲۷۶ ۷٫۰۱ ۱۱٫۴
2-1.2 ۶۵ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۴٫۹
2-1.2 ۶۵ ۰٫۵۵۲ ۱۴٫۰۲ ۲۰٫۳۷
3 ۸۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۴٫۵۱
3 ۸۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۶٫۴۵
3 ۸۰ ۰٫۲۱۶ ۵٫۴۹ ۱۱٫۲۷
3 ۸۰ ۰٫۳۰۰ ۷٫۶۲ ۱۵٫۲۵
3 ۸۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۲۱٫۳۱
3 ۸۰ ۰٫۶۰۰ ۱۵٫۲۴ ۲۷٫۶۵
3-1.2 ۹۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۵٫۱۷
3-1.2 ۹۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۷٫۴۰
3-1.2 ۹۰ ۰٫۲۲۶ ۵٫۷۴ ۱۳٫۵۶
3-1.2 ۹۰ ۰٫۳۱۸ ۸٫۰۸ ۱۸٫۶
3-1.2 ۹۰ ۰٫۶۳۶ ۱۶٫۱۵ ۳۴٫۰۱
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
4 ۱۰۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۵٫۸۳
4 ۱۰۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۸٫۳۵
4 ۱۰۰ ۰٫۲۳۷ ۶٫۰۲ ۱۶٫۰۶
4 ۱۰۰ ۰٫۳۳۷ ۸٫۵۶ ۲۲٫۲۹
4 ۱۰۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۲۸٫۲۸
4 ۱۰۰ ۰٫۵۳۱ ۱۳٫۴۹ ۳۳٫۵۰
4 ۱۰۰ ۰٫۶۷۴ ۱۷٫۱۲ ۴۰٫۹۹
5 ۱۲۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۹٫۴۵
5 ۱۲۵ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۱۱٫۵۶
5 ۱۲۵ ۰٫۲۵۸ ۶٫۵۵ ۲۱٫۷۶
5 ۱۲۵ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۳۰٫۹۳
5 ۱۲۵ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۴۰٫۲۴
5 ۱۲۵ ۰٫۶۲۵ ۱۵٫۸۸ ۴۹٫۰۵
5 ۱۲۵ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۵۷٫۳۷
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
6 ۱۵۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱۱٫۲۹
6 ۱۵۰ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۱۳٫۸۲
6 ۱۵۰ ۰٫۲۸۰ ۷٫۱۱ ۲۸٫۲۳
6 ۱۵۰ ۰٫۴۳۲ ۱۰٫۹۷ ۴۲٫۵۲
6 ۱۵۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۵۴٫۱۶
6 ۱۵۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۶۷٫۴۹
6 ۱۵۰ ۰٫۸۶۴ ۲۱٫۹۵ ۷۹٫۱۲
8 ۲۰۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱۴٫۷۵
8 ۲۰۰ ۰٫۱۴۸ ۳٫۷۶ ۱۹٫۹۴
8 ۲۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۳۳٫۲۸
8 ۲۰۰ ۰٫۲۷۷ ۷٫۰۴ ۳۶٫۷۶
8 ۲۰۰ ۰٫۳۲۲ ۸٫۱۸ ۴۲٫۴۹
8 ۲۰۰ ۰٫۴۰۶ ۱۰٫۳۱ ۵۳٫۰۴
8 ۲۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۶۴٫۵۸
8 ۲۰۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۷۵٫۸۳
8 ۲۰۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۹۰٫۳۵
8 ۲۰۰ ۰٫۸۱۲ ۲۰٫۶۲ ۱۰۰٫۸۴
8 ۲۰۰ ۰٫۸۷۵ ۲۲٫۲۳ ۱۰۷٫۷۸
8 ۲۰۰ ۰٫۹۰۶ ۲۳٫۰۱ ۱۱۱٫۱۶
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
10 ۲۵۰ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۲۲٫۶۱
10 ۲۵۰ ۰٫۱۶۵ ۴٫۱۹ ۲۷٫۸۳
10 ۲۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۴۱٫۷۳
10 ۲۵۰ ۰٫۳۰۷ ۷٫۸۰ ۵۰٫۹۶
10 ۲۵۰ ۰٫۳۶۵ ۹٫۲۷ ۶۰٫۲۴
10 ۲۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۸۱٫۴۷
10 ۲۵۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۹۵٫۸۹
10 ۲۵۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۱۱۴٫۶۴
10 ۲۵۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۱۳۲٫۸۹
10 ۲۵۰ ۱٫۰۰۰ ۲۵٫۴۰ ۱۵۴٫۹۷
10 ۲۵۰ ۱٫۱۲۵ ۲۸٫۵۸ ۱۷۲٫۱۰
12 ۳۰۰ ۰٫۱۵۶ ۳٫۹۶ ۳۱٫۲۲
12 ۳۰۰ ۰٫۱۸۰ ۴٫۵۷ ۳۶٫۰۲
12 ۳۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۴۹٫۶۸
12 ۳۰۰ ۰٫۳۳۰ ۸٫۳۸ ۶۵٫۱۴
12 ۳۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۷۳٫۷۶
12 ۳۰۰ ۰٫۴۰۶ ۱۰٫۳۱ ۷۹٫۶۵
12 ۳۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۹۷٫۳۶
12 ۳۰۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۱۰۸٫۸۷
12 ۳۰۰ ۰٫۶۸۸ ۱۷٫۴۸ ۱۳۱٫۹۰
12 ۳۰۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۱۵۹٫۷۲
12 ۳۰۰ ۱٫۰۰۰ ۲۵٫۴۰ ۱۸۶٫۷۶
12 ۳۰۰ ۱٫۱۲۵ ۲۸٫۵۸ ۲۰۷٫۸۶
12 ۳۰۰ ۱٫۳۱۲ ۳۳٫۳۲ ۲۳۸٫۵۲
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
14 ۳۵۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۴۱٫۲۷
14 ۳۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۵۴٫۶۳
14 ۳۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۶۷٫۸۸
14 ۳۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۸۱٫۲۱
14 ۳۵۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۹۴٫۴۱
14 ۳۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۰۷٫۲۹
14 ۳۵۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۱۲۶٫۵۸
14 ۳۵۰ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۱۵۷٫۹۵
14 ۳۵۰ ۰٫۹۳۸ ۲۳٫۸۳ ۱۹۴٫۷۴
14 ۳۵۰ ۱٫۰۹۴ ۲۷٫۷۹ ۲۲۴٫۵۸
14 ۳۵۰ ۱٫۲۵۰ ۳۱٫۷۵ ۲۵۳٫۳۲
14 ۳۵۰ ۱٫۴۰۶ ۳۵٫۷۱ ۲۸۱٫۴۳
16 ۴۰۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۴۷٫۲۵
16 ۴۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۶۲٫۵۸
16 ۴۰۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۷۷٫۷۹
16 ۴۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۹۳٫۱۳
16 ۴۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۲۳٫۱۸
16 ۴۰۰ ۰٫۶۵۶ ۱۶٫۶۶ ۱۵۹٫۹۹
16 ۴۰۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۲۰۳٫۳۱
16 ۴۰۰ ۱٫۰۳۱ ۲۶٫۲۰ ۲۴۵٫۲۹
16 ۴۰۰ ۱٫۲۱۹ ۳۰٫۹۶ ۲۸۶٫۳۸
16 ۴۰۰ ۱٫۴۳۸ ۳۶٫۵۳ ۳۳۲٫۸۳
16 ۴۰۰ ۱٫۵۹۴ ۴۰٫۴۹ ۳۶۴٫۹۹
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
18 ۴۵۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۵۳٫۲۲
18 ۴۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۷۰٫۵۳
18 ۴۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۸۷٫۷۲
18 ۴۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۰۵٫۰۶
18 ۴۵۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۱۲۲٫۲۶
18 ۴۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۳۹٫۰۸
18 ۴۵۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۱۵۵٫۷۸
18 ۴۵۰ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۲۰۵٫۶۳
18 ۴۵۰ ۰٫۹۳۸ ۲۳٫۸۳ ۲۵۴٫۳۷
18 ۴۵۰ ۱٫۱۵۶ ۲۹٫۳۶ ۳۰۹٫۵۰
18 ۴۵۰ ۱٫۳۷۵ ۳۴٫۹۳ ۳۶۳٫۳۴
18 ۴۵۰ ۱٫۵۶۲ ۳۹٫۶۷ ۴۰۸٫۱۱
18 ۴۵۰ ۱٫۷۸۱ ۴۵٫۲۴ ۴۵۹٫۱۳
20 ۵۰۰ ۰٫۲۱۸ ۵٫۵۴ ۶۸٫۵۵
20 ۵۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۷۸٫۴۸
20 ۵۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۱۶٫۹۸
20 ۵۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۵۴٫۹۷
20 ۵۰۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۱۸۳٫۲۲
20 ۵۰۰ ۰٫۸۱۲ ۲۰٫۶۲ ۲۴۷٫۶۵
20 ۵۰۰ ۱٫۰۳۱ ۲۶٫۱۹ ۳۱۰٫۸۵
20 ۵۰۰ ۱٫۲۸۱ ۳۲٫۵۴ ۳۸۱٫۱۴
20 ۵۰۰ ۱٫۵۰۰ ۳۸٫۱۰ ۴۴۱٫۰۷
20 ۵۰۰ ۱٫۷۵۰ ۴۴٫۴۵ ۵۰۷٫۶۳
20 ۵۰۰ ۱٫۹۶۹ ۵۰٫۰۱ ۵۶۴٫۳۰
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
24 ۶۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۹۴٫۳۷
24 ۶۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۴۰٫۸۲
24 ۶۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۸۶٫۷۶
24 ۶۰۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۲۰۹٫۳۷
24 ۶۰۰ ۰٫۶۸۸ ۱۷٫۴۸ ۲۵۴٫۹۲
24 ۶۰۰ ۰٫۹۶۹ ۲۴٫۶۱ ۳۵۴٫۷۲
24 ۶۰۰ ۱٫۲۱۹ ۳۰٫۹۶ ۴۴۱٫۳۹
24 ۶۰۰ ۱٫۵۳۱ ۳۸٫۸۹ ۵۴۶٫۷۷
24 ۶۰۰ ۱٫۸۱۲ ۴۶٫۰۲ ۶۳۹٫۰۴
24 ۶۰۰ ۲٫۰۶۲ ۵۲٫۳۷ ۷۱۸٫۹۷
24 ۶۰۰ ۲٫۳۴۴ ۵۹٫۵۴ ۸۰۶٫۸۳
30 ۷۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۱۴۷٫۲۳
30 ۷۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۷۶٫۵۸
30 ۷۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۲۳۴٫۴۴
30 ۷۵۰ ۰٫۶۲۵ ۱۵٫۸۸ ۲۹۱٫۸۲
36 ۹۰۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۱۷۶٫۹۸
36 ۹۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۲۱۲٫۳۴
36 ۹۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۲۸۲٫۱۳
توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

شرکت وارد کننده لوله مانیسمان

لیست قیمت لوله مانیسمان چینی ، لیست قیمت لوله مانیسمان رومانی و اروپا ، لوله های مانیسمان رده 10 .رده20 .رده 40 رده 80 رده120 ، مشخصات فنی و قطر لوله های مانیسمان وارداتی را از ما بخواهید ، ارسال لیست قیمت از طریق واتساپ، ایمیل یا فکس به سراسر ایران ،شرکت وارد کننده لوله مانیسمان ، لوله مانیسمان وارداتی در رده های متنوع از اروپا و چین ، واردات لوله های بدون درز مانیسمان ، لیست قیمت روز لوله مانیسمان وارداتی ،

توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40

لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40 ، قیمت روز لوله های مانیسمان در رده 40 ، قیمت مانیسمان رده 40 در تهران و کرج ، لوله مانیسمان رده چهل ، بهترین قیمت خوب و بروز لوله های بدون درز مانیسمان ، لیست قیمت امروز لوله مانیسمان در رده 40 ، جدول قیمت لوله مانیسمان رده 40 ،قیمت حمل و ارسال و سفارش لوله مانیسمان به کل شهرهای ایران ، قیمت روز لوله مانیسمان رده 40 ساخت ایران ، چین ، رومانی ، وارداتی ، شرکت وارد کننده لوله مانیسمان رده 40 ، ارسال روزانه لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40 توسط واتساپ ، تلگرام ، فکس و ایمیل

لیست قیمت روز لوله های مانیسمان رده 20 (ارسال به کل ایران)

دانلود لیست قیمت روز لوله مانیسمان رده 40

سایز رده برند واحد قیمت تاریخ اخرین قیمت
1 اینچ 40 اهواز شاخه                7,670,000 1401/3/21
2 1/2 اینچ 40 اهواز شاخه              23,390,000 1401/3/21
2 اینچ 40 اهواز شاخه              15,530,000 1401/3/21
1 1.2 اینچ 40 اهواز شاخه              11,697,000 1401/3/21
3 اینچ 40 اهواز شاخه              31,348,000 1401/3/21
1 1/4 اینچ 40 اهواز شاخه                9,357,000 1401/3/21
4 اینچ 40 اهواز شاخه              41,174,000 1401/3/21
5 اینچ 40 اهواز شاخه              61,761,000 1401/3/21
6 اینچ 40 اهواز شاخه              82,348,000 1401/3/21
 1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه                4,398,000 1401/3/21
 3/4 اینچ 40 وارداتی شاخه                5,053,000 1401/3/21
1 اینچ 40 وارداتی شاخه                7,720,000 1401/3/21
 1 1/4 اینچ 40 وارداتی شاخه                9,638,000 1401/3/21
1 1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه              12,071,000 1401/3/21
 2 اینچ 40 وارداتی شاخه              15,627,000 1401/3/21
2 1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه              23,300,000 1401/3/21
3 اینچ 40 وارداتی شاخه              31,722,000 1401/3/21
4 اینچ 40 وارداتی شاخه              41,033,000 1401/3/21
5 اینچ 40 وارداتی شاخه              60,638,000 1401/3/21
6 اینچ 40 وارداتی شاخه              78,605,000 1401/3/21
توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20

لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20 ، قیمت روز لوله های مانیسمان در رده 20 ، قیمت مانیسمان رده 20 در تهران و کرج ، لوله مانیسمان رده بیست ، بهترین قیمت خوب و بروز لوله های بدون درز مانیسمان ، لیست قیمت امروز لوله مانیسمان در رده 20 ، جدول قیمت لوله مانیسمان رده 20 ،قیمت حمل و ارسال و سفارش لوله مانیسمان به کل شهرهای ایران ، قیمت روز لوله مانیسمان رده 20 ساخت ایران ، چین ، رومانی ، وارداتی ، شرکت وارد کننده لوله مانیسمان رده 20 ، ارسال روزانه لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20 توسط واتساپ ، تلگرام ، فکس و ایمیل

لیست قیمت روز لوله های مانیسمان رده 20 (ارسال به کل ایران)

دانلود لیست قیمت روز لوله مانیسمان رده 20

سایز وزن رده  وارداتی واحد قیمت   تاریخ اخرین قیمت  
1 اینچ 15 کیلو 20 وارداتی شاخه      71,119,000   1401/3/21  
1/2 اینچ 5.5 کیلو 20 وارداتی شاخه        4,210,000   1401/3/21  
3/4 اینچ 8 کیلو 20 وارداتی شاخه        4,584,000   1401/3/21  
2 1/2 اینچ 18 کیلو 20 وارداتی شاخه      16,740,000   1401/3/21  
2 اینچ 27 کیلو 20 وارداتی شاخه      11,134,000   1401/3/21  
 1 1/2 اینچ 20 کیلو 20 وارداتی شاخه        8,795,000   1401/3/21  
3 اینچ 45 کیلو 20 وارداتی شاخه      18,620,000   1401/3/21  
1 1/4 اینچ 16 کیلو 20 وارداتی شاخه        8,140,000   1401/3/21  
4 اینچ 70 کیلو 20 وارداتی شاخه      29,380,000   1401/3/21  
5 اینچ 105 کیلو 20 وارداتی شاخه      41,920,000   1401/3/21  
6 اینچ 140 کیلو 20 وارداتی شاخه      63,440,000   1401/3/21  
8 اینچ 190 کیلو 20 وارداتی شاخه    100,750,000   1401/3/21  

توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

لوله مانیسمان چیست؟

لوله مانیسمان چیست ؟ لوله مانیسمان چه کاربردی دارد؟ تاریخچه لوله مانیسمان ، بهترین لوله مانیسمان ساخت ایران و وارداتی ، شرکت وارد کننده اصلی لوله مانیسمان ، واردات لوله مانیسمان از چین و رومانی ، لوله و اتصالات مانیسمان را از کجا تهیه کنیم؟ قیمت لوله مانیسمان ، لیست روز قیمت و هزینه لوله مانیسمان در تهران و سایر شهرهای ایران ، ارسال لیست قیمت لوله مانیسمان با واتساپ ، ایمیل و فکس ، مشخصات دقیق و فنی انواع رده لوله مانیسمان

لوله مانیسمان چیست ؟

رینهاردومکس مانیسمان،برادران آلمانی بودند که نخستین بار سال ۱۸۸۶ موفق به ابداع روش تولید لوله‌ های بدون درز شدند. بین سال‌های ۱۸۸۷ تا ۱۸۸۹ میلادی با چندین شرکت تجاری مختلف آلمان، بوهمیا، لاندور و ولز وارد شراکت شدند و کارخانه استارتاپی خود را در سال ۱۸۹۰ در برلین راه‌اندازی کردند. این نوع لوله یک برند معتبر است که بعنوان اولین لوله بدون درز وارد شده  در ایران با نام این کمپانی شناخته می شود.

لوله بدون درز(مانیسمان) برای انتقالات سیالات،ساخت مخازن تحت فشار، صنایع نظامی و در ساختمان‌سازی کاربرد دارند و برخی دیگر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند.نحوه تولید لوله مانیسمان به روشهای مختلفی صورت می گیرد و رده های مختلفی دارد.

انواع رده لوله مانیسمان :

رده 20

ضخامتی در حدود 2 تا 6 میلی‌متر و سایزی حدود یک تا دوازده اینچ دارد؛ همچنین وزن آن تا حدود 300 کیلومتغیر است

رده 40

سایزی از حدود 1 تا 12 اینچ و ضخامتی 2 تا 10 میلی‌متر خواهد داشت. وزن این محصول در برخی موارد تا 500 کیلو هم می‌رسد.

رده 60

این رده، معمولاً از 8 تا 24 اینچ تولید و عرضه می‌شود؛ وزن آن نیز بر اساس قطر و ضخامت، متفاوت خواهد بود

رده 80

این محصول، در ضخامتی بین 3 تا 9 میلی‌متر و وزنی  9 تا 150 کیلوگرم به بازار عرضه می‌شود. همچنیناز نظر سایز، بسیار متنوع است.

رده 120

وزن این محصول، تا حدود 700 کیلوگرم هم می‌رسد و سایز و ابعادش بر اساس درخواست مشتریان، متعدد است

رده 160

بالاترین رده‌ بوده که با وزنی بسیار زیادتر از رده‌ های دیگر تولید و در صنایع خاصی کاربرد دارد.

 

از میان انواع رده بندی لوله،کاربرد رده 40 بیشتر از سایر رده ها بوده و همچنین قیمت لوله مانیسمان با توجه به رده آن متغیر می باشد.

توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

لوله مانیسمان

فروشگاه لوله مانیسمان پارس متالز آماده است تا با ارائه بهترین قیمت و بهترین کیفیت انواع لوله مانیسمان با گرید های مختلف را در سراسر ایران ارسال نماید. لیست قیمت لوله مانیسمان در صورت نیاز برای مشتریان گرامی ایمیل و یا فکس خواهد شد.باتوجه به تغییرات قیمتی لیست قیمت لوله مانیسمان بصورت روزانه بروز خواهد شد.با مرکز خرید و فروش لوله مانیسمان پارس متالز جهت اطلاعات بیشتر در تماس باشید.

توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

نمایندگی لوله مانیسمان در شهر های ایران

نمایندگی لوله مانیسمان در تهران ، نمایندگی اتصالات مانیسمان ،لیست قیمت نمایندگی لوله و اتصالات مانیسمان در تهران ، نمایندگی فروش لوله و اتصالات وارداتی مانیسمان (چین ، رومانی و …)، نمایندگی فروش لوله مانیسمان ساخت ایران

***

پارس متالز با ارائه شرایط مناسب در مراکز استان های ایران نمایندگی فروش لوله مانیسمان و نمایندگی فروش اتصالات مانیسمان را اعطا مینماید.

لطفا” اطلاعات فروشگاه یا شرکت خود را برای ما ارسال نمایید:

لیست مراکزی که نمایندگی لوله و اتصالات مانیسمان در آن شهر ها پذیرفته میشود :

1 نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در تهران تهران
۲ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان درمشهد خراسان رضوی
۳ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در اصفهان اصفهان
۴ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در تبریز آذربایجان شرقی
۵ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در کرج البرز
۶ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در شیراز فارس
۷ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در اهواز خوزستان
۸ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در ارومیه آذربایجان غربی
۹ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در قم قم
۱۰ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در کرمانشاه کرمانشاه
۱۱ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در زاهدان سیستان و بلوچستان
۱۲ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در رشت گیلان
۱۳ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در کرمان کرمان
۱۴ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در همدان همدان
۱۵ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در اراک مرکزی
۱۶ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در یزد یزد
۱۷ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در اردبیل اردبیل
۱۸ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در بندر عباس هرمزگان
۱۹ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در قزوین قزوین
۲۰ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در زنجان زنجان
۲۱ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در خرم‌آباد لرستان
۲۲ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در سنندج کردستان
۲۳ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در گرگان گلستان
۲۴ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در ساری مازندران
۲۵ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در بجنورد خراسان شمالی
۲۶ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در بندر بوشهر بوشهر
۲۷ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در بیرجند خراسان جنوبی
۲۸ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در ایلام ایلام
۲۹ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در شهرکرد چهارمحال و بختیاری
۳۰ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در سمنان سمنان
۳۱ نمایندگی و خرید و فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان در یاسوج کهگیلویه و بویراحمد
اعطای نمایندگی (اخذ نمایندگی ) فروش و خرید و پخش لوله و اتصالات مانیسمان در شهرستانها و مراکز استانها ایران

توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

اتصالات مانیسمان

اتصالات مانیسمان ، قیمت اتصالات مانیسمان ، فروش اتصالات مانیسمان ، خرید اتصالات مانیسمان ، قیمت روز اتصالات مانیسمان ، تولید کننده اتصالات مانیسمان ، اتصالات مانیسمان رده 40 ، اتصالات مانیسمان اهواز و اصفهان ، اتصالات مانیسمان بنکن ، اتصالات مانیسمان جوشی ، اتصالات مانیسمان در مشهد ، لیست قیمت اتصالات مانیسمان

***

مرکز لوله و اتصالات پارس متالز در زمینه لوله و اتصالات مانیسمان تخصصی عمل کرده و تنها مرکز تخصصی فروش لوله مانیسمان و اتصالات مانیسمان با بروزترین قیمت میباشد.

با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید و بهترین مشاوره را در زمینه لوله و اتصالات مانیسمان مورد نظر خود دریافت نمایید.

توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

اتصالات بدون درز

اتصالات بدون درز ، قیمت اتصالات بدون درز ، خرید و فروش اتصالات بدون درز ، اتصالات گازی بدون درز ، تولید کننده اتصالات بدون درز ، اتصالات جوشی بدون درز ، خرید و فروش و قیمت اتصالات جوشی بدون درز ، کارخانه تولید اتصالات بدون درز ، خط تولید اتصالات بدون درز ،

***

اتصالات بدون درز مرکز تخصصی خرید و فروش لوله و اتصالات مانیسمان پارس متالز .

در زمینه ارائه مشخصات دقیق اتصالات بدون درز و اطلاع رسانی دقیق در زمینه قطعه مورد نظر ، آمادگی خدمات رسانی به سراسر ایران و صنایع محترم را دارد.

توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

لوله بدون درز

لوله بدون درز ، خرید لوله بدون درز ، فروش لوله بدون درز ، قیمت لوله بدون درز ، لیست قیمت لوله و اتصالات بدون درز ، تولید کننده لوله بدون درز در ایران ، پخش عمده لوله بدون درز ف فروش لوله بدون درز در ایران ، مرکز تخصصی فروش لوله بدون درز در ایران ، کارخانه تولید لوله بدون درز ، قیمت لوله بدون درز مانیسمان ، قیمت لوله بدون درز رده 40 ، لوله بدون درز اهواز ، نمایندگی لوله بدون درز اهواز در تهران ، فرایند تولید لوله بدون درز ، نحوه تولید لوله بدون درز ، لوله فولادی بدون درز

***

لوله بدون درز مرکز تخصصی خرید و فروش لوله های بدون درز (مانیسمان) پارس متالز آماده است تا با اطلاع رسانی دقیق ، نسبت به ارسال انواع لوله های بدون درز به سراسر ایران اقدام نماید.

لطفا” با تماس تلفنی با مشاورین و کارشناسان ما از نحوه فروش و قیمت انواع لوله های بدون درز مطلع گردید.