انواع رده لوله مانیسمان

توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

جدول قطر و وزن لوله فولادی

جدول قطر و وزن لوله فولادی ، مشخصات فنی لوله های فولادی ، قطر و ضخامت لوله فولادی به اینج ، وزن لوله فولادی به کیلوگرم برای هر متر

جدول قطر و وزن لوله فولادی ، جدول ابعاد و سایز لوله فولادی

دانلود جدول قطر و وزن لوله فولادی

قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
1.8 ۶ ۰٫۰۴۹ ۱٫۲۴ ۰٫۲۸
1.8 ۶ ۰٫۰۶۸ ۱٫۷۳ ۰٫۳۶
1.8 ۶ ۰٫۰۹۵ ۲٫۴۱ ۰٫۴۷
1.4 ۸ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۴۹
1.4 ۸ ۰٫۰۸۸ ۲٫۲۴ ۰٫۶۳
1.4 ۸ ۰٫۱۱۹ ۳٫۰۲ ۰٫۸۰
3.8 ۱۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۶۳
3.8 ۱۰ ۰٫۰۹۱ ۲٫۳۱ ۰٫۸۴
3.8 ۱۰ ۰٫۱۲۶ ۳٫۲۰ ۱٫۱۰
1.2 ۱۵ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۸۰
1.2 ۱۵ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۱٫۰۰
1.2 ۱۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱٫۲۷
1.2 ۱۵ ۰٫۱۴۷ ۳٫۷۳ ۱٫۶۲
1.2 ۱۵ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۱٫۹۵
1.2 ۱۵ ۰٫۲۹۴ ۷٫۴۷ ۲٫۵۵
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
3.4 ۲۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۰۲
3.4 ۲۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۱٫۲۸
3.4 ۲۰ ۰٫۱۱۳ ۲٫۸۷ ۱٫۶۸
3.4 ۲۰ ۰٫۱۵۴ ۳٫۹۱ ۲٫۱۹
3.4 ۲۰ ۰٫۲۱۹ ۵٫۵۶ ۲٫۸۹
3.4 ۲۰ ۰٫۳۰۸ ۷٫۸۲ ۳٫۶۳
1 ۲۵ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۲۹
1 ۲۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۲٫۰۹
1 ۲۵ ۰٫۱۳۳ ۳٫۳۸ ۲٫۵۰
1 ۲۵ ۰٫۱۷۹ ۴٫۵۵ ۳٫۲۳
1 ۲۵ ۰٫۲۵ ۶٫۳۵ ۴٫۲۳
1 ۲۵ ۰٫۳۵۸ ۹٫۰۹ ۵٫۴۵
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
1-1.4 ۳۲ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۶۵
1-1.4 ۳۲ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۲٫۶۹
1-1.4 ۳۲ ۰٫۱۴۰ ۳٫۵۶ ۳٫۳۸
1-1.4 ۳۲ ۰٫۱۹۱ ۴٫۸۵ ۴٫۴۶
1-1.4 ۳۲ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۵٫۶۰
1-1.4 ۳۲ ۰٫۳۸۲ ۹٫۷۰ ۷٫۷۶
1-1.2 ۴۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۹۰
1-1.2 ۴۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۳٫۱۰
1-1.2 ۴۰ ۰٫۱۴۵ ۳٫۶۸ ۴٫۰۵
1-1.2 ۴۰ ۰٫۲۰۰ ۵٫۰۸ ۵٫۴۰
1-1.2 ۴۰ ۰٫۲۸۱ ۷٫۱۴ ۷٫۲۳
1-1.2 ۴۰ ۰٫۴۰۰ ۱۰٫۱۶ ۹٫۵۴
2 ۵۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۲٫۳۹
2 ۵۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۳٫۹۳
2 ۵۰ ۰٫۱۵۴ ۳٫۹۱ ۵٫۴۴
2 ۵۰ ۰٫۲۱۸ ۵٫۵۴ ۷٫۴۷
2 ۵۰ ۰٫۳۴۴ ۸٫۷۴ ۱۱٫۱۱
2 ۵۰ ۰٫۴۳۶ ۱۱٫۰۷ ۱۳٫۴۴
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
2-1.2 ۶۵ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۳٫۶۸
2-1.2 ۶۵ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۵٫۲۶
2-1.2 ۶۵ ۰٫۲۰۳ ۵٫۱۶ ۸٫۶۲
2-1.2 ۶۵ ۰٫۲۷۶ ۷٫۰۱ ۱۱٫۴
2-1.2 ۶۵ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۴٫۹
2-1.2 ۶۵ ۰٫۵۵۲ ۱۴٫۰۲ ۲۰٫۳۷
3 ۸۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۴٫۵۱
3 ۸۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۶٫۴۵
3 ۸۰ ۰٫۲۱۶ ۵٫۴۹ ۱۱٫۲۷
3 ۸۰ ۰٫۳۰۰ ۷٫۶۲ ۱۵٫۲۵
3 ۸۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۲۱٫۳۱
3 ۸۰ ۰٫۶۰۰ ۱۵٫۲۴ ۲۷٫۶۵
3-1.2 ۹۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۵٫۱۷
3-1.2 ۹۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۷٫۴۰
3-1.2 ۹۰ ۰٫۲۲۶ ۵٫۷۴ ۱۳٫۵۶
3-1.2 ۹۰ ۰٫۳۱۸ ۸٫۰۸ ۱۸٫۶
3-1.2 ۹۰ ۰٫۶۳۶ ۱۶٫۱۵ ۳۴٫۰۱
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
4 ۱۰۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۵٫۸۳
4 ۱۰۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۸٫۳۵
4 ۱۰۰ ۰٫۲۳۷ ۶٫۰۲ ۱۶٫۰۶
4 ۱۰۰ ۰٫۳۳۷ ۸٫۵۶ ۲۲٫۲۹
4 ۱۰۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۲۸٫۲۸
4 ۱۰۰ ۰٫۵۳۱ ۱۳٫۴۹ ۳۳٫۵۰
4 ۱۰۰ ۰٫۶۷۴ ۱۷٫۱۲ ۴۰٫۹۹
5 ۱۲۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۹٫۴۵
5 ۱۲۵ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۱۱٫۵۶
5 ۱۲۵ ۰٫۲۵۸ ۶٫۵۵ ۲۱٫۷۶
5 ۱۲۵ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۳۰٫۹۳
5 ۱۲۵ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۴۰٫۲۴
5 ۱۲۵ ۰٫۶۲۵ ۱۵٫۸۸ ۴۹٫۰۵
5 ۱۲۵ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۵۷٫۳۷
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
6 ۱۵۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱۱٫۲۹
6 ۱۵۰ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۱۳٫۸۲
6 ۱۵۰ ۰٫۲۸۰ ۷٫۱۱ ۲۸٫۲۳
6 ۱۵۰ ۰٫۴۳۲ ۱۰٫۹۷ ۴۲٫۵۲
6 ۱۵۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۵۴٫۱۶
6 ۱۵۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۶۷٫۴۹
6 ۱۵۰ ۰٫۸۶۴ ۲۱٫۹۵ ۷۹٫۱۲
8 ۲۰۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱۴٫۷۵
8 ۲۰۰ ۰٫۱۴۸ ۳٫۷۶ ۱۹٫۹۴
8 ۲۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۳۳٫۲۸
8 ۲۰۰ ۰٫۲۷۷ ۷٫۰۴ ۳۶٫۷۶
8 ۲۰۰ ۰٫۳۲۲ ۸٫۱۸ ۴۲٫۴۹
8 ۲۰۰ ۰٫۴۰۶ ۱۰٫۳۱ ۵۳٫۰۴
8 ۲۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۶۴٫۵۸
8 ۲۰۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۷۵٫۸۳
8 ۲۰۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۹۰٫۳۵
8 ۲۰۰ ۰٫۸۱۲ ۲۰٫۶۲ ۱۰۰٫۸۴
8 ۲۰۰ ۰٫۸۷۵ ۲۲٫۲۳ ۱۰۷٫۷۸
8 ۲۰۰ ۰٫۹۰۶ ۲۳٫۰۱ ۱۱۱٫۱۶
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
10 ۲۵۰ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۲۲٫۶۱
10 ۲۵۰ ۰٫۱۶۵ ۴٫۱۹ ۲۷٫۸۳
10 ۲۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۴۱٫۷۳
10 ۲۵۰ ۰٫۳۰۷ ۷٫۸۰ ۵۰٫۹۶
10 ۲۵۰ ۰٫۳۶۵ ۹٫۲۷ ۶۰٫۲۴
10 ۲۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۸۱٫۴۷
10 ۲۵۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۹۵٫۸۹
10 ۲۵۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۱۱۴٫۶۴
10 ۲۵۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۱۳۲٫۸۹
10 ۲۵۰ ۱٫۰۰۰ ۲۵٫۴۰ ۱۵۴٫۹۷
10 ۲۵۰ ۱٫۱۲۵ ۲۸٫۵۸ ۱۷۲٫۱۰
12 ۳۰۰ ۰٫۱۵۶ ۳٫۹۶ ۳۱٫۲۲
12 ۳۰۰ ۰٫۱۸۰ ۴٫۵۷ ۳۶٫۰۲
12 ۳۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۴۹٫۶۸
12 ۳۰۰ ۰٫۳۳۰ ۸٫۳۸ ۶۵٫۱۴
12 ۳۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۷۳٫۷۶
12 ۳۰۰ ۰٫۴۰۶ ۱۰٫۳۱ ۷۹٫۶۵
12 ۳۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۹۷٫۳۶
12 ۳۰۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۱۰۸٫۸۷
12 ۳۰۰ ۰٫۶۸۸ ۱۷٫۴۸ ۱۳۱٫۹۰
12 ۳۰۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۱۵۹٫۷۲
12 ۳۰۰ ۱٫۰۰۰ ۲۵٫۴۰ ۱۸۶٫۷۶
12 ۳۰۰ ۱٫۱۲۵ ۲۸٫۵۸ ۲۰۷٫۸۶
12 ۳۰۰ ۱٫۳۱۲ ۳۳٫۳۲ ۲۳۸٫۵۲
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
14 ۳۵۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۴۱٫۲۷
14 ۳۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۵۴٫۶۳
14 ۳۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۶۷٫۸۸
14 ۳۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۸۱٫۲۱
14 ۳۵۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۹۴٫۴۱
14 ۳۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۰۷٫۲۹
14 ۳۵۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۱۲۶٫۵۸
14 ۳۵۰ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۱۵۷٫۹۵
14 ۳۵۰ ۰٫۹۳۸ ۲۳٫۸۳ ۱۹۴٫۷۴
14 ۳۵۰ ۱٫۰۹۴ ۲۷٫۷۹ ۲۲۴٫۵۸
14 ۳۵۰ ۱٫۲۵۰ ۳۱٫۷۵ ۲۵۳٫۳۲
14 ۳۵۰ ۱٫۴۰۶ ۳۵٫۷۱ ۲۸۱٫۴۳
16 ۴۰۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۴۷٫۲۵
16 ۴۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۶۲٫۵۸
16 ۴۰۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۷۷٫۷۹
16 ۴۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۹۳٫۱۳
16 ۴۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۲۳٫۱۸
16 ۴۰۰ ۰٫۶۵۶ ۱۶٫۶۶ ۱۵۹٫۹۹
16 ۴۰۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۲۰۳٫۳۱
16 ۴۰۰ ۱٫۰۳۱ ۲۶٫۲۰ ۲۴۵٫۲۹
16 ۴۰۰ ۱٫۲۱۹ ۳۰٫۹۶ ۲۸۶٫۳۸
16 ۴۰۰ ۱٫۴۳۸ ۳۶٫۵۳ ۳۳۲٫۸۳
16 ۴۰۰ ۱٫۵۹۴ ۴۰٫۴۹ ۳۶۴٫۹۹
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
18 ۴۵۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۵۳٫۲۲
18 ۴۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۷۰٫۵۳
18 ۴۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۸۷٫۷۲
18 ۴۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۰۵٫۰۶
18 ۴۵۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۱۲۲٫۲۶
18 ۴۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۳۹٫۰۸
18 ۴۵۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۱۵۵٫۷۸
18 ۴۵۰ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۲۰۵٫۶۳
18 ۴۵۰ ۰٫۹۳۸ ۲۳٫۸۳ ۲۵۴٫۳۷
18 ۴۵۰ ۱٫۱۵۶ ۲۹٫۳۶ ۳۰۹٫۵۰
18 ۴۵۰ ۱٫۳۷۵ ۳۴٫۹۳ ۳۶۳٫۳۴
18 ۴۵۰ ۱٫۵۶۲ ۳۹٫۶۷ ۴۰۸٫۱۱
18 ۴۵۰ ۱٫۷۸۱ ۴۵٫۲۴ ۴۵۹٫۱۳
20 ۵۰۰ ۰٫۲۱۸ ۵٫۵۴ ۶۸٫۵۵
20 ۵۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۷۸٫۴۸
20 ۵۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۱۶٫۹۸
20 ۵۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۵۴٫۹۷
20 ۵۰۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۱۸۳٫۲۲
20 ۵۰۰ ۰٫۸۱۲ ۲۰٫۶۲ ۲۴۷٫۶۵
20 ۵۰۰ ۱٫۰۳۱ ۲۶٫۱۹ ۳۱۰٫۸۵
20 ۵۰۰ ۱٫۲۸۱ ۳۲٫۵۴ ۳۸۱٫۱۴
20 ۵۰۰ ۱٫۵۰۰ ۳۸٫۱۰ ۴۴۱٫۰۷
20 ۵۰۰ ۱٫۷۵۰ ۴۴٫۴۵ ۵۰۷٫۶۳
20 ۵۰۰ ۱٫۹۶۹ ۵۰٫۰۱ ۵۶۴٫۳۰
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
24 ۶۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۹۴٫۳۷
24 ۶۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۴۰٫۸۲
24 ۶۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۸۶٫۷۶
24 ۶۰۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۲۰۹٫۳۷
24 ۶۰۰ ۰٫۶۸۸ ۱۷٫۴۸ ۲۵۴٫۹۲
24 ۶۰۰ ۰٫۹۶۹ ۲۴٫۶۱ ۳۵۴٫۷۲
24 ۶۰۰ ۱٫۲۱۹ ۳۰٫۹۶ ۴۴۱٫۳۹
24 ۶۰۰ ۱٫۵۳۱ ۳۸٫۸۹ ۵۴۶٫۷۷
24 ۶۰۰ ۱٫۸۱۲ ۴۶٫۰۲ ۶۳۹٫۰۴
24 ۶۰۰ ۲٫۰۶۲ ۵۲٫۳۷ ۷۱۸٫۹۷
24 ۶۰۰ ۲٫۳۴۴ ۵۹٫۵۴ ۸۰۶٫۸۳
30 ۷۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۱۴۷٫۲۳
30 ۷۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۷۶٫۵۸
30 ۷۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۲۳۴٫۴۴
30 ۷۵۰ ۰٫۶۲۵ ۱۵٫۸۸ ۲۹۱٫۸۲
36 ۹۰۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۱۷۶٫۹۸
36 ۹۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۲۱۲٫۳۴
36 ۹۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۲۸۲٫۱۳
توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

شرکت وارد کننده لوله مانیسمان

لیست قیمت لوله مانیسمان چینی ، لیست قیمت لوله مانیسمان رومانی و اروپا ، لوله های مانیسمان رده 10 .رده20 .رده 40 رده 80 رده120 ، مشخصات فنی و قطر لوله های مانیسمان وارداتی را از ما بخواهید ، ارسال لیست قیمت از طریق واتساپ، ایمیل یا فکس به سراسر ایران ،شرکت وارد کننده لوله مانیسمان ، لوله مانیسمان وارداتی در رده های متنوع از اروپا و چین ، واردات لوله های بدون درز مانیسمان ، لیست قیمت روز لوله مانیسمان وارداتی ،

توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40

لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40 ، قیمت روز لوله های مانیسمان در رده 40 ، قیمت مانیسمان رده 40 در تهران و کرج ، لوله مانیسمان رده چهل ، بهترین قیمت خوب و بروز لوله های بدون درز مانیسمان ، لیست قیمت امروز لوله مانیسمان در رده 40 ، جدول قیمت لوله مانیسمان رده 40 ،قیمت حمل و ارسال و سفارش لوله مانیسمان به کل شهرهای ایران ، قیمت روز لوله مانیسمان رده 40 ساخت ایران ، چین ، رومانی ، وارداتی ، شرکت وارد کننده لوله مانیسمان رده 40 ، ارسال روزانه لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40 توسط واتساپ ، تلگرام ، فکس و ایمیل

لیست قیمت روز لوله های مانیسمان رده 20 (ارسال به کل ایران)

دانلود لیست قیمت روز لوله مانیسمان رده 40

سایز رده برند واحد قیمت تاریخ اخرین قیمت
1 اینچ 40 اهواز شاخه                7,670,000 1401/3/21
2 1/2 اینچ 40 اهواز شاخه              23,390,000 1401/3/21
2 اینچ 40 اهواز شاخه              15,530,000 1401/3/21
1 1.2 اینچ 40 اهواز شاخه              11,697,000 1401/3/21
3 اینچ 40 اهواز شاخه              31,348,000 1401/3/21
1 1/4 اینچ 40 اهواز شاخه                9,357,000 1401/3/21
4 اینچ 40 اهواز شاخه              41,174,000 1401/3/21
5 اینچ 40 اهواز شاخه              61,761,000 1401/3/21
6 اینچ 40 اهواز شاخه              82,348,000 1401/3/21
 1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه                4,398,000 1401/3/21
 3/4 اینچ 40 وارداتی شاخه                5,053,000 1401/3/21
1 اینچ 40 وارداتی شاخه                7,720,000 1401/3/21
 1 1/4 اینچ 40 وارداتی شاخه                9,638,000 1401/3/21
1 1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه              12,071,000 1401/3/21
 2 اینچ 40 وارداتی شاخه              15,627,000 1401/3/21
2 1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه              23,300,000 1401/3/21
3 اینچ 40 وارداتی شاخه              31,722,000 1401/3/21
4 اینچ 40 وارداتی شاخه              41,033,000 1401/3/21
5 اینچ 40 وارداتی شاخه              60,638,000 1401/3/21
6 اینچ 40 وارداتی شاخه              78,605,000 1401/3/21
توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20

لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20 ، قیمت روز لوله های مانیسمان در رده 20 ، قیمت مانیسمان رده 20 در تهران و کرج ، لوله مانیسمان رده بیست ، بهترین قیمت خوب و بروز لوله های بدون درز مانیسمان ، لیست قیمت امروز لوله مانیسمان در رده 20 ، جدول قیمت لوله مانیسمان رده 20 ،قیمت حمل و ارسال و سفارش لوله مانیسمان به کل شهرهای ایران ، قیمت روز لوله مانیسمان رده 20 ساخت ایران ، چین ، رومانی ، وارداتی ، شرکت وارد کننده لوله مانیسمان رده 20 ، ارسال روزانه لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20 توسط واتساپ ، تلگرام ، فکس و ایمیل

لیست قیمت روز لوله های مانیسمان رده 20 (ارسال به کل ایران)

دانلود لیست قیمت روز لوله مانیسمان رده 20

سایز وزن رده  وارداتی واحد قیمت   تاریخ اخرین قیمت  
1 اینچ 15 کیلو 20 وارداتی شاخه      71,119,000   1401/3/21  
1/2 اینچ 5.5 کیلو 20 وارداتی شاخه        4,210,000   1401/3/21  
3/4 اینچ 8 کیلو 20 وارداتی شاخه        4,584,000   1401/3/21  
2 1/2 اینچ 18 کیلو 20 وارداتی شاخه      16,740,000   1401/3/21  
2 اینچ 27 کیلو 20 وارداتی شاخه      11,134,000   1401/3/21  
 1 1/2 اینچ 20 کیلو 20 وارداتی شاخه        8,795,000   1401/3/21  
3 اینچ 45 کیلو 20 وارداتی شاخه      18,620,000   1401/3/21  
1 1/4 اینچ 16 کیلو 20 وارداتی شاخه        8,140,000   1401/3/21  
4 اینچ 70 کیلو 20 وارداتی شاخه      29,380,000   1401/3/21  
5 اینچ 105 کیلو 20 وارداتی شاخه      41,920,000   1401/3/21  
6 اینچ 140 کیلو 20 وارداتی شاخه      63,440,000   1401/3/21  
8 اینچ 190 کیلو 20 وارداتی شاخه    100,750,000   1401/3/21  

توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

لوله مانیسمان چیست؟

لوله مانیسمان چیست ؟ لوله مانیسمان چه کاربردی دارد؟ تاریخچه لوله مانیسمان ، بهترین لوله مانیسمان ساخت ایران و وارداتی ، شرکت وارد کننده اصلی لوله مانیسمان ، واردات لوله مانیسمان از چین و رومانی ، لوله و اتصالات مانیسمان را از کجا تهیه کنیم؟ قیمت لوله مانیسمان ، لیست روز قیمت و هزینه لوله مانیسمان در تهران و سایر شهرهای ایران ، ارسال لیست قیمت لوله مانیسمان با واتساپ ، ایمیل و فکس ، مشخصات دقیق و فنی انواع رده لوله مانیسمان

لوله مانیسمان چیست ؟

رینهاردومکس مانیسمان،برادران آلمانی بودند که نخستین بار سال ۱۸۸۶ موفق به ابداع روش تولید لوله‌ های بدون درز شدند. بین سال‌های ۱۸۸۷ تا ۱۸۸۹ میلادی با چندین شرکت تجاری مختلف آلمان، بوهمیا، لاندور و ولز وارد شراکت شدند و کارخانه استارتاپی خود را در سال ۱۸۹۰ در برلین راه‌اندازی کردند. این نوع لوله یک برند معتبر است که بعنوان اولین لوله بدون درز وارد شده  در ایران با نام این کمپانی شناخته می شود.

لوله بدون درز(مانیسمان) برای انتقالات سیالات،ساخت مخازن تحت فشار، صنایع نظامی و در ساختمان‌سازی کاربرد دارند و برخی دیگر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند.نحوه تولید لوله مانیسمان به روشهای مختلفی صورت می گیرد و رده های مختلفی دارد.

انواع رده لوله مانیسمان :

رده 20

ضخامتی در حدود 2 تا 6 میلی‌متر و سایزی حدود یک تا دوازده اینچ دارد؛ همچنین وزن آن تا حدود 300 کیلومتغیر است

رده 40

سایزی از حدود 1 تا 12 اینچ و ضخامتی 2 تا 10 میلی‌متر خواهد داشت. وزن این محصول در برخی موارد تا 500 کیلو هم می‌رسد.

رده 60

این رده، معمولاً از 8 تا 24 اینچ تولید و عرضه می‌شود؛ وزن آن نیز بر اساس قطر و ضخامت، متفاوت خواهد بود

رده 80

این محصول، در ضخامتی بین 3 تا 9 میلی‌متر و وزنی  9 تا 150 کیلوگرم به بازار عرضه می‌شود. همچنیناز نظر سایز، بسیار متنوع است.

رده 120

وزن این محصول، تا حدود 700 کیلوگرم هم می‌رسد و سایز و ابعادش بر اساس درخواست مشتریان، متعدد است

رده 160

بالاترین رده‌ بوده که با وزنی بسیار زیادتر از رده‌ های دیگر تولید و در صنایع خاصی کاربرد دارد.

 

از میان انواع رده بندی لوله،کاربرد رده 40 بیشتر از سایر رده ها بوده و همچنین قیمت لوله مانیسمان با توجه به رده آن متغیر می باشد.

توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

انواع لوله مانیسمان

رده لوله مانیسمان ، انواع گرید لوله مانیسمان ، قیمت انواع لوله مانیسمان ، قیمت انواع اتصالات مانیسمان ، مرکز خرید و فروش تخصصی لوله مانیسمان ، فروش انواع لوله های مانیسمان در تهران ،قیمت و خرید و فروش لوله مانیسمان آتش نشانی، فروشگاه لوله مانیسمان در تهران، رده لوله مانیسمان چیست؟ ، رده لوله های مانیسمان چیست ؟ ، لیست قیمت انواع لوله های مانیسمان ، بهترین قیمت لوله مانیسمان ، قیمت بروز لوله مانیسمان ، قیمت لوله مانیسمان سال 98-99 ،

***

مرکز خرید و فروش لوله مانیسمان در موارد زیر آماده خدمات رسانی به تمامی صنایع و مراکز سراسر ایران را دارد :

لوله مانیسمان رده 10

لوله مانیسمان رده 20

لوله مانیسمان رده 40 (لوله مانیسمان اهواز و اصفهان رده 40 )

لوله مانیسمان رده 80

اتصالات مانیسمان رده 40