لوله و اتصالات بدون درز

توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

جدول قطر و وزن لوله فولادی

جدول قطر و وزن لوله فولادی ، مشخصات فنی لوله های فولادی ، قطر و ضخامت لوله فولادی به اینج ، وزن لوله فولادی به کیلوگرم برای هر متر

جدول قطر و وزن لوله فولادی ، جدول ابعاد و سایز لوله فولادی

دانلود جدول قطر و وزن لوله فولادی

قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
1.8 ۶ ۰٫۰۴۹ ۱٫۲۴ ۰٫۲۸
1.8 ۶ ۰٫۰۶۸ ۱٫۷۳ ۰٫۳۶
1.8 ۶ ۰٫۰۹۵ ۲٫۴۱ ۰٫۴۷
1.4 ۸ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۴۹
1.4 ۸ ۰٫۰۸۸ ۲٫۲۴ ۰٫۶۳
1.4 ۸ ۰٫۱۱۹ ۳٫۰۲ ۰٫۸۰
3.8 ۱۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۶۳
3.8 ۱۰ ۰٫۰۹۱ ۲٫۳۱ ۰٫۸۴
3.8 ۱۰ ۰٫۱۲۶ ۳٫۲۰ ۱٫۱۰
1.2 ۱۵ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۰٫۸۰
1.2 ۱۵ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۱٫۰۰
1.2 ۱۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱٫۲۷
1.2 ۱۵ ۰٫۱۴۷ ۳٫۷۳ ۱٫۶۲
1.2 ۱۵ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۱٫۹۵
1.2 ۱۵ ۰٫۲۹۴ ۷٫۴۷ ۲٫۵۵
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
3.4 ۲۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۰۲
3.4 ۲۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۱٫۲۸
3.4 ۲۰ ۰٫۱۱۳ ۲٫۸۷ ۱٫۶۸
3.4 ۲۰ ۰٫۱۵۴ ۳٫۹۱ ۲٫۱۹
3.4 ۲۰ ۰٫۲۱۹ ۵٫۵۶ ۲٫۸۹
3.4 ۲۰ ۰٫۳۰۸ ۷٫۸۲ ۳٫۶۳
1 ۲۵ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۲۹
1 ۲۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۲٫۰۹
1 ۲۵ ۰٫۱۳۳ ۳٫۳۸ ۲٫۵۰
1 ۲۵ ۰٫۱۷۹ ۴٫۵۵ ۳٫۲۳
1 ۲۵ ۰٫۲۵ ۶٫۳۵ ۴٫۲۳
1 ۲۵ ۰٫۳۵۸ ۹٫۰۹ ۵٫۴۵
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
1-1.4 ۳۲ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۶۵
1-1.4 ۳۲ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۲٫۶۹
1-1.4 ۳۲ ۰٫۱۴۰ ۳٫۵۶ ۳٫۳۸
1-1.4 ۳۲ ۰٫۱۹۱ ۴٫۸۵ ۴٫۴۶
1-1.4 ۳۲ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۵٫۶۰
1-1.4 ۳۲ ۰٫۳۸۲ ۹٫۷۰ ۷٫۷۶
1-1.2 ۴۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۱٫۹۰
1-1.2 ۴۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۳٫۱۰
1-1.2 ۴۰ ۰٫۱۴۵ ۳٫۶۸ ۴٫۰۵
1-1.2 ۴۰ ۰٫۲۰۰ ۵٫۰۸ ۵٫۴۰
1-1.2 ۴۰ ۰٫۲۸۱ ۷٫۱۴ ۷٫۲۳
1-1.2 ۴۰ ۰٫۴۰۰ ۱۰٫۱۶ ۹٫۵۴
2 ۵۰ ۰٫۰۶۵ ۱٫۶۵ ۲٫۳۹
2 ۵۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۳٫۹۳
2 ۵۰ ۰٫۱۵۴ ۳٫۹۱ ۵٫۴۴
2 ۵۰ ۰٫۲۱۸ ۵٫۵۴ ۷٫۴۷
2 ۵۰ ۰٫۳۴۴ ۸٫۷۴ ۱۱٫۱۱
2 ۵۰ ۰٫۴۳۶ ۱۱٫۰۷ ۱۳٫۴۴
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
2-1.2 ۶۵ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۳٫۶۸
2-1.2 ۶۵ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۵٫۲۶
2-1.2 ۶۵ ۰٫۲۰۳ ۵٫۱۶ ۸٫۶۲
2-1.2 ۶۵ ۰٫۲۷۶ ۷٫۰۱ ۱۱٫۴
2-1.2 ۶۵ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۴٫۹
2-1.2 ۶۵ ۰٫۵۵۲ ۱۴٫۰۲ ۲۰٫۳۷
3 ۸۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۴٫۵۱
3 ۸۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۶٫۴۵
3 ۸۰ ۰٫۲۱۶ ۵٫۴۹ ۱۱٫۲۷
3 ۸۰ ۰٫۳۰۰ ۷٫۶۲ ۱۵٫۲۵
3 ۸۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۲۱٫۳۱
3 ۸۰ ۰٫۶۰۰ ۱۵٫۲۴ ۲۷٫۶۵
3-1.2 ۹۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۵٫۱۷
3-1.2 ۹۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۷٫۴۰
3-1.2 ۹۰ ۰٫۲۲۶ ۵٫۷۴ ۱۳٫۵۶
3-1.2 ۹۰ ۰٫۳۱۸ ۸٫۰۸ ۱۸٫۶
3-1.2 ۹۰ ۰٫۶۳۶ ۱۶٫۱۵ ۳۴٫۰۱
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
4 ۱۰۰ ۰٫۰۸۳ ۲٫۱۱ ۵٫۸۳
4 ۱۰۰ ۰٫۱۲۰ ۳٫۰۵ ۸٫۳۵
4 ۱۰۰ ۰٫۲۳۷ ۶٫۰۲ ۱۶٫۰۶
4 ۱۰۰ ۰٫۳۳۷ ۸٫۵۶ ۲۲٫۲۹
4 ۱۰۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۲۸٫۲۸
4 ۱۰۰ ۰٫۵۳۱ ۱۳٫۴۹ ۳۳٫۵۰
4 ۱۰۰ ۰٫۶۷۴ ۱۷٫۱۲ ۴۰٫۹۹
5 ۱۲۵ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۹٫۴۵
5 ۱۲۵ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۱۱٫۵۶
5 ۱۲۵ ۰٫۲۵۸ ۶٫۵۵ ۲۱٫۷۶
5 ۱۲۵ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۳۰٫۹۳
5 ۱۲۵ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۴۰٫۲۴
5 ۱۲۵ ۰٫۶۲۵ ۱۵٫۸۸ ۴۹٫۰۵
5 ۱۲۵ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۵۷٫۳۷
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
6 ۱۵۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱۱٫۲۹
6 ۱۵۰ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۱۳٫۸۲
6 ۱۵۰ ۰٫۲۸۰ ۷٫۱۱ ۲۸٫۲۳
6 ۱۵۰ ۰٫۴۳۲ ۱۰٫۹۷ ۴۲٫۵۲
6 ۱۵۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۵۴٫۱۶
6 ۱۵۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۶۷٫۴۹
6 ۱۵۰ ۰٫۸۶۴ ۲۱٫۹۵ ۷۹٫۱۲
8 ۲۰۰ ۰٫۱۰۹ ۲٫۷۷ ۱۴٫۷۵
8 ۲۰۰ ۰٫۱۴۸ ۳٫۷۶ ۱۹٫۹۴
8 ۲۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۳۳٫۲۸
8 ۲۰۰ ۰٫۲۷۷ ۷٫۰۴ ۳۶٫۷۶
8 ۲۰۰ ۰٫۳۲۲ ۸٫۱۸ ۴۲٫۴۹
8 ۲۰۰ ۰٫۴۰۶ ۱۰٫۳۱ ۵۳٫۰۴
8 ۲۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۶۴٫۵۸
8 ۲۰۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۷۵٫۸۳
8 ۲۰۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۹۰٫۳۵
8 ۲۰۰ ۰٫۸۱۲ ۲۰٫۶۲ ۱۰۰٫۸۴
8 ۲۰۰ ۰٫۸۷۵ ۲۲٫۲۳ ۱۰۷٫۷۸
8 ۲۰۰ ۰٫۹۰۶ ۲۳٫۰۱ ۱۱۱٫۱۶
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
10 ۲۵۰ ۰٫۱۳۴ ۳٫۴۰ ۲۲٫۶۱
10 ۲۵۰ ۰٫۱۶۵ ۴٫۱۹ ۲۷٫۸۳
10 ۲۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۴۱٫۷۳
10 ۲۵۰ ۰٫۳۰۷ ۷٫۸۰ ۵۰٫۹۶
10 ۲۵۰ ۰٫۳۶۵ ۹٫۲۷ ۶۰٫۲۴
10 ۲۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۸۱٫۴۷
10 ۲۵۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۹۵٫۸۹
10 ۲۵۰ ۰٫۷۱۹ ۱۸٫۲۶ ۱۱۴٫۶۴
10 ۲۵۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۱۳۲٫۸۹
10 ۲۵۰ ۱٫۰۰۰ ۲۵٫۴۰ ۱۵۴٫۹۷
10 ۲۵۰ ۱٫۱۲۵ ۲۸٫۵۸ ۱۷۲٫۱۰
12 ۳۰۰ ۰٫۱۵۶ ۳٫۹۶ ۳۱٫۲۲
12 ۳۰۰ ۰٫۱۸۰ ۴٫۵۷ ۳۶٫۰۲
12 ۳۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۴۹٫۶۸
12 ۳۰۰ ۰٫۳۳۰ ۸٫۳۸ ۶۵٫۱۴
12 ۳۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۷۳٫۷۶
12 ۳۰۰ ۰٫۴۰۶ ۱۰٫۳۱ ۷۹٫۶۵
12 ۳۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۹۷٫۳۶
12 ۳۰۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۱۰۸٫۸۷
12 ۳۰۰ ۰٫۶۸۸ ۱۷٫۴۸ ۱۳۱٫۹۰
12 ۳۰۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۱۵۹٫۷۲
12 ۳۰۰ ۱٫۰۰۰ ۲۵٫۴۰ ۱۸۶٫۷۶
12 ۳۰۰ ۱٫۱۲۵ ۲۸٫۵۸ ۲۰۷٫۸۶
12 ۳۰۰ ۱٫۳۱۲ ۳۳٫۳۲ ۲۳۸٫۵۲
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
14 ۳۵۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۴۱٫۲۷
14 ۳۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۵۴٫۶۳
14 ۳۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۶۷٫۸۸
14 ۳۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۸۱٫۲۱
14 ۳۵۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۹۴٫۴۱
14 ۳۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۰۷٫۲۹
14 ۳۵۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۱۲۶٫۵۸
14 ۳۵۰ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۱۵۷٫۹۵
14 ۳۵۰ ۰٫۹۳۸ ۲۳٫۸۳ ۱۹۴٫۷۴
14 ۳۵۰ ۱٫۰۹۴ ۲۷٫۷۹ ۲۲۴٫۵۸
14 ۳۵۰ ۱٫۲۵۰ ۳۱٫۷۵ ۲۵۳٫۳۲
14 ۳۵۰ ۱٫۴۰۶ ۳۵٫۷۱ ۲۸۱٫۴۳
16 ۴۰۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۴۷٫۲۵
16 ۴۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۶۲٫۵۸
16 ۴۰۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۷۷٫۷۹
16 ۴۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۹۳٫۱۳
16 ۴۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۲۳٫۱۸
16 ۴۰۰ ۰٫۶۵۶ ۱۶٫۶۶ ۱۵۹٫۹۹
16 ۴۰۰ ۰٫۸۴۴ ۲۱٫۴۴ ۲۰۳٫۳۱
16 ۴۰۰ ۱٫۰۳۱ ۲۶٫۲۰ ۲۴۵٫۲۹
16 ۴۰۰ ۱٫۲۱۹ ۳۰٫۹۶ ۲۸۶٫۳۸
16 ۴۰۰ ۱٫۴۳۸ ۳۶٫۵۳ ۳۳۲٫۸۳
16 ۴۰۰ ۱٫۵۹۴ ۴۰٫۴۹ ۳۶۴٫۹۹
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
18 ۴۵۰ ۰٫۱۸۸ ۴٫۷۸ ۵۳٫۲۲
18 ۴۵۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۷۰٫۵۳
18 ۴۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۸۷٫۷۲
18 ۴۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۰۵٫۰۶
18 ۴۵۰ ۰٫۴۳۸ ۱۱٫۱۳ ۱۲۲٫۲۶
18 ۴۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۳۹٫۰۸
18 ۴۵۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۱۵۵٫۷۸
18 ۴۵۰ ۰٫۷۵۰ ۱۹٫۰۵ ۲۰۵٫۶۳
18 ۴۵۰ ۰٫۹۳۸ ۲۳٫۸۳ ۲۵۴٫۳۷
18 ۴۵۰ ۱٫۱۵۶ ۲۹٫۳۶ ۳۰۹٫۵۰
18 ۴۵۰ ۱٫۳۷۵ ۳۴٫۹۳ ۳۶۳٫۳۴
18 ۴۵۰ ۱٫۵۶۲ ۳۹٫۶۷ ۴۰۸٫۱۱
18 ۴۵۰ ۱٫۷۸۱ ۴۵٫۲۴ ۴۵۹٫۱۳
20 ۵۰۰ ۰٫۲۱۸ ۵٫۵۴ ۶۸٫۵۵
20 ۵۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۷۸٫۴۸
20 ۵۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۱۶٫۹۸
20 ۵۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۵۴٫۹۷
20 ۵۰۰ ۰٫۵۹۴ ۱۵٫۰۹ ۱۸۳٫۲۲
20 ۵۰۰ ۰٫۸۱۲ ۲۰٫۶۲ ۲۴۷٫۶۵
20 ۵۰۰ ۱٫۰۳۱ ۲۶٫۱۹ ۳۱۰٫۸۵
20 ۵۰۰ ۱٫۲۸۱ ۳۲٫۵۴ ۳۸۱٫۱۴
20 ۵۰۰ ۱٫۵۰۰ ۳۸٫۱۰ ۴۴۱٫۰۷
20 ۵۰۰ ۱٫۷۵۰ ۴۴٫۴۵ ۵۰۷٫۶۳
20 ۵۰۰ ۱٫۹۶۹ ۵۰٫۰۱ ۵۶۴٫۳۰
قطر لوله (inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (inch) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
24 ۶۰۰ ۰٫۲۵۰ ۶٫۳۵ ۹۴٫۳۷
24 ۶۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۴۰٫۸۲
24 ۶۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۱۸۶٫۷۶
24 ۶۰۰ ۰٫۵۶۲ ۱۴٫۲۷ ۲۰۹٫۳۷
24 ۶۰۰ ۰٫۶۸۸ ۱۷٫۴۸ ۲۵۴٫۹۲
24 ۶۰۰ ۰٫۹۶۹ ۲۴٫۶۱ ۳۵۴٫۷۲
24 ۶۰۰ ۱٫۲۱۹ ۳۰٫۹۶ ۴۴۱٫۳۹
24 ۶۰۰ ۱٫۵۳۱ ۳۸٫۸۹ ۵۴۶٫۷۷
24 ۶۰۰ ۱٫۸۱۲ ۴۶٫۰۲ ۶۳۹٫۰۴
24 ۶۰۰ ۲٫۰۶۲ ۵۲٫۳۷ ۷۱۸٫۹۷
24 ۶۰۰ ۲٫۳۴۴ ۵۹٫۵۴ ۸۰۶٫۸۳
30 ۷۵۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۱۴۷٫۲۳
30 ۷۵۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۱۷۶٫۵۸
30 ۷۵۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۲۳۴٫۴۴
30 ۷۵۰ ۰٫۶۲۵ ۱۵٫۸۸ ۲۹۱٫۸۲
36 ۹۰۰ ۰٫۳۱۲ ۷٫۹۲ ۱۷۶٫۹۸
36 ۹۰۰ ۰٫۳۷۵ ۹٫۵۳ ۲۱۲٫۳۴
36 ۹۰۰ ۰٫۵۰۰ ۱۲٫۷۰ ۲۸۲٫۱۳
توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40

لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40 ، قیمت روز لوله های مانیسمان در رده 40 ، قیمت مانیسمان رده 40 در تهران و کرج ، لوله مانیسمان رده چهل ، بهترین قیمت خوب و بروز لوله های بدون درز مانیسمان ، لیست قیمت امروز لوله مانیسمان در رده 40 ، جدول قیمت لوله مانیسمان رده 40 ،قیمت حمل و ارسال و سفارش لوله مانیسمان به کل شهرهای ایران ، قیمت روز لوله مانیسمان رده 40 ساخت ایران ، چین ، رومانی ، وارداتی ، شرکت وارد کننده لوله مانیسمان رده 40 ، ارسال روزانه لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40 توسط واتساپ ، تلگرام ، فکس و ایمیل

لیست قیمت روز لوله های مانیسمان رده 20 (ارسال به کل ایران)

دانلود لیست قیمت روز لوله مانیسمان رده 40

سایز رده برند واحد قیمت تاریخ اخرین قیمت
1 اینچ 40 اهواز شاخه                7,670,000 1401/3/21
2 1/2 اینچ 40 اهواز شاخه              23,390,000 1401/3/21
2 اینچ 40 اهواز شاخه              15,530,000 1401/3/21
1 1.2 اینچ 40 اهواز شاخه              11,697,000 1401/3/21
3 اینچ 40 اهواز شاخه              31,348,000 1401/3/21
1 1/4 اینچ 40 اهواز شاخه                9,357,000 1401/3/21
4 اینچ 40 اهواز شاخه              41,174,000 1401/3/21
5 اینچ 40 اهواز شاخه              61,761,000 1401/3/21
6 اینچ 40 اهواز شاخه              82,348,000 1401/3/21
 1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه                4,398,000 1401/3/21
 3/4 اینچ 40 وارداتی شاخه                5,053,000 1401/3/21
1 اینچ 40 وارداتی شاخه                7,720,000 1401/3/21
 1 1/4 اینچ 40 وارداتی شاخه                9,638,000 1401/3/21
1 1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه              12,071,000 1401/3/21
 2 اینچ 40 وارداتی شاخه              15,627,000 1401/3/21
2 1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه              23,300,000 1401/3/21
3 اینچ 40 وارداتی شاخه              31,722,000 1401/3/21
4 اینچ 40 وارداتی شاخه              41,033,000 1401/3/21
5 اینچ 40 وارداتی شاخه              60,638,000 1401/3/21
6 اینچ 40 وارداتی شاخه              78,605,000 1401/3/21
توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20

لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20 ، قیمت روز لوله های مانیسمان در رده 20 ، قیمت مانیسمان رده 20 در تهران و کرج ، لوله مانیسمان رده بیست ، بهترین قیمت خوب و بروز لوله های بدون درز مانیسمان ، لیست قیمت امروز لوله مانیسمان در رده 20 ، جدول قیمت لوله مانیسمان رده 20 ،قیمت حمل و ارسال و سفارش لوله مانیسمان به کل شهرهای ایران ، قیمت روز لوله مانیسمان رده 20 ساخت ایران ، چین ، رومانی ، وارداتی ، شرکت وارد کننده لوله مانیسمان رده 20 ، ارسال روزانه لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20 توسط واتساپ ، تلگرام ، فکس و ایمیل

لیست قیمت روز لوله های مانیسمان رده 20 (ارسال به کل ایران)

دانلود لیست قیمت روز لوله مانیسمان رده 20

سایز وزن رده  وارداتی واحد قیمت   تاریخ اخرین قیمت  
1 اینچ 15 کیلو 20 وارداتی شاخه      71,119,000   1401/3/21  
1/2 اینچ 5.5 کیلو 20 وارداتی شاخه        4,210,000   1401/3/21  
3/4 اینچ 8 کیلو 20 وارداتی شاخه        4,584,000   1401/3/21  
2 1/2 اینچ 18 کیلو 20 وارداتی شاخه      16,740,000   1401/3/21  
2 اینچ 27 کیلو 20 وارداتی شاخه      11,134,000   1401/3/21  
 1 1/2 اینچ 20 کیلو 20 وارداتی شاخه        8,795,000   1401/3/21  
3 اینچ 45 کیلو 20 وارداتی شاخه      18,620,000   1401/3/21  
1 1/4 اینچ 16 کیلو 20 وارداتی شاخه        8,140,000   1401/3/21  
4 اینچ 70 کیلو 20 وارداتی شاخه      29,380,000   1401/3/21  
5 اینچ 105 کیلو 20 وارداتی شاخه      41,920,000   1401/3/21  
6 اینچ 140 کیلو 20 وارداتی شاخه      63,440,000   1401/3/21  
8 اینچ 190 کیلو 20 وارداتی شاخه    100,750,000   1401/3/21  

توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

اتصالات بدون درز

اتصالات بدون درز ، قیمت اتصالات بدون درز ، خرید و فروش اتصالات بدون درز ، اتصالات گازی بدون درز ، تولید کننده اتصالات بدون درز ، اتصالات جوشی بدون درز ، خرید و فروش و قیمت اتصالات جوشی بدون درز ، کارخانه تولید اتصالات بدون درز ، خط تولید اتصالات بدون درز ،

***

اتصالات بدون درز مرکز تخصصی خرید و فروش لوله و اتصالات مانیسمان پارس متالز .

در زمینه ارائه مشخصات دقیق اتصالات بدون درز و اطلاع رسانی دقیق در زمینه قطعه مورد نظر ، آمادگی خدمات رسانی به سراسر ایران و صنایع محترم را دارد.

توسطمرکز فروش لوله مانیسمان

لوله بدون درز

لوله بدون درز ، خرید لوله بدون درز ، فروش لوله بدون درز ، قیمت لوله بدون درز ، لیست قیمت لوله و اتصالات بدون درز ، تولید کننده لوله بدون درز در ایران ، پخش عمده لوله بدون درز ف فروش لوله بدون درز در ایران ، مرکز تخصصی فروش لوله بدون درز در ایران ، کارخانه تولید لوله بدون درز ، قیمت لوله بدون درز مانیسمان ، قیمت لوله بدون درز رده 40 ، لوله بدون درز اهواز ، نمایندگی لوله بدون درز اهواز در تهران ، فرایند تولید لوله بدون درز ، نحوه تولید لوله بدون درز ، لوله فولادی بدون درز

***

لوله بدون درز مرکز تخصصی خرید و فروش لوله های بدون درز (مانیسمان) پارس متالز آماده است تا با اطلاع رسانی دقیق ، نسبت به ارسال انواع لوله های بدون درز به سراسر ایران اقدام نماید.

لطفا” با تماس تلفنی با مشاورین و کارشناسان ما از نحوه فروش و قیمت انواع لوله های بدون درز مطلع گردید.